• Xây lắp điện Thuận Thành
  • Power Contruction Installation Company
  • Trạm biến thế 400kVA_Linh Trung BaZaar
  • Trạm biến thế 160KVA Trần Văn Long
  • Trạm biến thế 630KVA Hưng Thành Đạt
  • Trạm biến thế 250kVA_Nhà máy Lọc Dầu Cát Lái

Dự án mới